2ndWEB is een product van bruno uno studio | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Contact | Copyright 2ndWEB 2018 ©
 
  Home 2ndweb informatie Bekijk de ontwerpen uitbreidingen Prijzen Bestel nu uw 2ndWEB website! Meest gestelde vragen
 
 
Algemene Voorwaarden
bestel nu!


    → In the spotlight:

 
→ B2B
→ Logo in a Second!
→ Recent
→ Testimonals
→ Nieuwsbrief

Algemene voorwaarden 2ndWEB | Site in a Second!

1 Bepalingen

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee 2ndWEB een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder 'Intellectuele eigendomsrechten' wordt verstaan: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen: octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten.

1.4 Onder 'Diensten' wordt verstaan: faciliteren van de applicatie welke voorziet in het ontwikkelen, onderhouden en publiceren van een 2ndWEB website en het registreren van een domeinnaam bij een hier toe bevoegde instantie en het hosten van een 2ndWEB website.

1.5 Onder '2ndWEB' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven 2ndWEB te Den Haag.

1.6 Onder 'Overeenkomst' wordt verstaan: elke contractuele band tussen 2ndWEB en Klant die gericht is op het op verschaffen van diensten door 2ndWEB aan Klant.

1.7 Onder 'Servers' wordt verstaan: De software en hardware die door 2ndWEB aan Klant ter beschikking wordt gesteld in verband met het leveren van de afgenomen diensten.

2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen onderhandelingen, offertes en overeenkomsten tussen 2ndWEB en Klant. De toepasselijkheid van enige vorm van Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.3 2ndWEB behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch (per e-mail) bekend gemaakt aan Klant en treden 1 maand na de bekendmaking in werking indien anders vermeld.
Indien Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, behoud 2ndWEB zich het recht voor de Diensten per ingang van de nieuwe Algemene Voorwaarden te beëindigen, zonder enige teruggaaf van abonnementsgelden.

3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de toekomstige Klant een bestelling plaatst bij 2ndWEB en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden, indien de toekomstige Klant niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden kan de bestelling niet worden behandeld.

3.2 Door 2ndWEB verstrekte leveringstermijnen worden enkel als inlichting verstrekt en zijn daardoor niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4 Duur van de overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van twaalf (12) maanden.

4.2 Klant  kan een Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.

4.3 De duur van een Overeenkomst voor een domeinnaam registratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.

4.4 Een Overeenkomst wordt na afloop van de in de Overeenkomst overeengekomen periode, steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) jaar, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste twee maanden voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief opzegt.

4.5 Na het schriftelijk beëindigen van de Overeenkomst vervallen alle producten en diensten van 2ndWEB vanaf de op de Overeenkomst vermelde einddatum.

5 Vergoedingen

5.1 De door Klant te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.

5.2 2ndWEB behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de Klant hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de Klant een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van 2ndWEB genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

6 Betaling

6.1 Alle facturen zullen door Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum betalen.

6.2 Wanneer de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle eventuele voortvloeiende kosten hieruit zijn voor rekening van Klant.

6.3 Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle voortvloeiende kosten aan de uit handen gegeven vordering.

7 Opschorting

7.1 Bij het achterwege blijven van betalingen is 2ndWEB gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken. 2ndWEB kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten van de Klant. Indien het hosting betreft is 2ndWEB gerechtigd de website per direct te verwijderen, hierdoor kan 2ndWEB niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van enige data en/of e-mail.

7.2 Indien de Klant niet binnen de bepaalde periode de volledige betaling voldoet zal 2ndWEB de Overeenkomst per direct beëindigen, hierbij gelden de regels zoals genoemd in artikel 7.1

8. Voorbehoud en eigendom van rechten

8.1 Alle aan de Klant geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk blijven eigendom van 2ndWEB totdat alle verschuldigde bedragen aan 2ndWEB zijn voldaan, hiermee worden ook de kosten uit artikel 6.2 en 6.3 bedoeld.

8.2 Rechten worden aan de Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor bepaalde vergoedingen tijdig en volledig betaalt, hieronder vallen ook de kosten van artikel 6.2 en 6.3

9. Beschikbaarheid en beheer van de Dienst

9.1 2ndWEB zal zich jegens de Klant inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst zo groot mogelijk te laten zijn. 2ndWEB zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

9.2 2ndWEB kan niet garanderen dat alle geleverde Diensten ten alle tijden beschikbaar zijn voor Klant en/of derden.

9.3 2ndWEB is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst, daaronder vallen via de servers van 2ndWEB verzonden (e-mail) berichten.

9.4 De Klant zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde Diensten waarop 2ndWEB onderhoudt pleegt aan het benodigde materiaal. Klant zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. 2ndWEB zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de Klant er de minste hinder van ondervindt, echter kan dit niet gegarandeerd worden. 2ndWEB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de Klant op tijden van onderhoud.

9.5 2ndWEB is met het oog gericht op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen openingstijden en de software samenstelling van de servers van 2ndWEB.

10 Verplichtingen van de Klant

10.1 De Klant is verplicht gebruik te maken van de afgenomen dienst conform de wet en eventuele regelgeving van toepassing op de afgenomen Dienst.

10.2 De Klant zal de afgenomen Dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door 2ndWEB opgelegde regels, instructies en beperkingen. De Klant zal nooit en te nimmer de privacy van derden schenden, zich discriminerend uitlaten over derden en het schaden van de openbare orde.
In het bijzonder zal de Klant:
• geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden; (zie artikel 1.3)
• geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen;
• zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is, hieronder vallen ook de servers van 2ndWEB.
• zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de Klant enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel en/of beveiligings gaten. Hieronder vallen ook de servers van 2ndWEB.
• zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.

10.3 De Klant is verplicht op de geleverde de Dienst op een dusdanige manier te gebruiken welke de werking van de servers van 2ndWEB niet belemmerd en de levering van de Dienst aan andere Klanten.

10.4 De Klant is verplicht om door 2ndWEB verstrekte aanmeldingsformulieren volledig en correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen.

10.5 Indien 2ndWEB op de gehuurde ruimte van de Klant data aantreft welke in strijd is met de Algemene Voorwaarden behoud 2ndWEB zich het recht deze zonder enig overleg te verwijderen en hier eventuele overheidsinstanties hierover in te lichten.

10.6 2ndWEB houdt zich het recht voor om aan Klant de toegang tot de Dienst te ontzeggen indien Klant in strijd handelt met de voorgaande artikelen en de nog te volgen artikelen van deze Algemene Voorwaarden.

10.7 2ndWEB zal wegens weigering van de toegang tot de Dienst op grond van dit artikel 10 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Klant vrijwaart 2ndWEB voor alle aanspraken van derden met het oog op dit artikel.

11 Aanvraag domeinnamen

11.1 Nieuwe domeinnamen worden geregistreerd door 2ndWEB. Klant is en blijft eigenaar van  domeinnaam.  Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreert kan 2ndWEB hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

11.2 2ndWEB bemiddeld alleen bij het registreren van een domeinnaam voor de Klant en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie.

11.3 Indien een aangevraagde domeinnaam door Klant niet meer beschikbaar is op het moment dat 2ndWEB de aanvraag indient bij de desbetreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de Klant de aanvraag indiende bij 2ndWEB kan 2ndWEB op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam.

11.4 Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Klant. Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Klant vrijwaart 2ndWEB tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

11.5 Verhuizen van de domeinnaam kan Klant tegen betaling van het tarief zoals vermeld in de tarievenlijst. Klant dient dit schriftelijk aan 2ndWEB kenbaar te maken.

11.6 Bij opzeggen van de domeinnaam dient Klant dit schriftelijk en maximaal 2 maanden voor het verstrijken van het abonnement bekend te maken bij 2ndWEB.

12 Aansprakelijkheid 2ndWEB

12.1 2ndWEB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van de Klant welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Klant vrijwaart 2ndWEB dan ook van elke manier van aansprakelijkheid.

12.2 2ndWEB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van de servers en of onderhoud hieraan. Klant vrijwaart 2ndWEB dan ook van enige aansprakelijkheid.

14 Geheimhouding en gegevensverwerking

14.1 Zowel Klant als 2ndWEB zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt geheim houden en deze niet verstrekken aan derden.

14.2 De Klant geeft 2ndWEB hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een databestand die 2ndWEB aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.

14.3 De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van 2ndWEB. Indien Klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan 2ndWEB kenbaar maken.

14.4 De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van 2ndWEB zijn opgeslagen.

14.5 2ndWEB spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

15 Overmacht

15.1 2ndWEB kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van overmacht, onder overmacht valt: storingen in het datacenter van 2ndWEB, kabelbreuken in de verbindingen daar naartoe of daarbinnen, brand, waterschade, aardbevingen, diefstal, telefonische storingen en storingen aan de apparatuur van 2ndWEB.

16 Diversen

16.1 De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van 2ndWEB (http://www.2ndWEB.nl) en van daar op te halen. Tevens worden deze op verzoek kosteloos toegezonden.

 

Stap als bestaande 2ndWEB-klant over op ons nieuwste product Site in a Second en ontvang een aanzienlijke korting. Volledig geschikt voor mobiel tablet en desktop! Vernieuwde technieken en de gebruiksvriendelijkheid die je gewend bent is verder verbetert. Kijk op www.siteinasecond.nl en informeer naar jouw mogelijkheden!

2ndWEB CRM Bundel

3 uitbreidingen in 1:

  1. Nieuwsbrief in stijl van uw eigen website € 99,-
  2. Adressenbestand (CRM) 
    € 199,-
  3. Contactformulier Plus met koppeling naar CRM
    € 99,- 

Normaal       :        € 397,-
Bundel prijs  :        € 298,-
                           ----------
Uw Korting  :        € 99,-


(alle prijzen excl. 21% btw)